Voorwaarden Mitra Members klantenkaart met bijbehorend spaarprogramma

Voor de aanvraag, het bezit en het gebruik van de Mitra Members klantenkaart met het bijbehorende spaarprogramma, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Mitra drankenspeciaalzaken

Mitra Retail B.V. en /of haar eventuele rechtsopvolger(s), hierna ook aan te duiden als: “Mitra”, is de organisator van de Mitra Members klantenkaart met het bijbehorende spaarprogramma. Het hoofdkantoor van Mitra is gevestigd aan het adres Zilverschoon 28 te (6922 GV) Duiven. Bij alle Mitra drankenspeciaalzaken wordt de fysieke Mitra Members klantenkaart op verzoek van klanten uitgegeven. Bij gebruikmaking van de webshop (www.mitra.nl) kan ook worden deelgenomen aan het spaarprogramma, zij het met een digitale variant van de Mitra Members klantenkaart.

Deelname en registratie

Voor deelname aan het spaarprogramma is een Mitra Members klantenkaart nodig, die verkrijgbaar is bij alle Mitra drankenspeciaalzaken. De digitale Mitra Members klantenkaart kan worden verkregen door op www.mitra.nl een Mijn Mitra account aan te maken. De Mitra Members klantenkaart wordt gratis en zonder aankoopverplichting uitgegeven aan iedereen met een minimale leeftijd van 18 jaar en een geldig postadres in Nederland. Mocht na registratie blijken dat de persoon in kwestie jonger is dan 18 jaar, dan heeft Mitra het recht de Mitra Members klantenkaart te blokkeren te zetten. 

Na ontvangst van de Mitra Members klantenkaart kunt u direct starten met het sparen van spaarpunten. Om te kunnen genieten van alle voordelen van de Mitra Members klantenkaart, zoals het verzilveren van de spaarpunten, dient u zich wel eerst eenmalig te registreren via https://www.mitra.nl/activeren. 

Het kaartnummer van de Mitra Members klantenkaart dient bij de registratie van uw persoonsgegevens ingevoerd te worden. Hier kunt u ook de persoonsgegevens aanpassen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens actueel te houden. Om het registratieproces te voltooien, vragen wij u uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, uw favoriete Mitra drankenspeciaalzaak en klantenkaartnummer in te vullen. Daarnaast vragen wij u eenmalig om een wachtwoord te kiezen zodat u in de toekomst via ‘Mijn Mitra’ uw gegevens kunt aanpassen, uw spaarsaldo kan controleren en eventueel ook bestellingen kunt doen via www.mitra.nl.

De door u ingevulde persoonsgegevens en uw aankopen worden geregistreerd en opgeslagen in de Mitra database. Mitra respecteert uw privacy en Mitra spant zich in dat de persoonlijke informatie, die u aan ons doorgeeft, wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. 

Lees alles over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, de doeleinden van verwerking van uw persoonsgegevens en de grondslagen voor verwerking in onze Privacy Statement op onze website: https://www.mitra.nl/klantenservice/privacyverklaring.

Sparen van punten

Met de Mitra Members klantenkaart kunt u punten sparen op uw aankopen. Laat hiervoor uw Mitra Members klantenkaart scannen aan de kassa in de winkel. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • bij besteding van elke € 10,- ontvangt u als klantenkaarthouder 1 punt;
 • punten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen en uiteraard exclusief statiegeld;
 • bij de aankoop van de Mitra cadeaubon of andere lokale cadeaubonnen wordt er geen punten toegekend;
 • Mitra kan in het kader van acties extra punten toekennen aan bepaalde aankopen. De voorwaarden voor toekenning worden bekend gemaakt bij de desbetreffende actie. De gespaarde punten worden tot één puntensaldo opgeteld;
 • indien u uw Mitra Members klantenkaart in de winkel bent vergeten, dan kan de winkelier uw gegevens traceren in de kassa op basis van uw NAW-gegevens. Dit is echter alleen mogelijk als u uw Mitra Members klantenkaart heeft geregistreerd via https://www.mitra.nl/activeren;
 • het is niet mogelijk om achteraf, aldus na de aankoop, nog spaarpunten toe te kennen, indien er tijdens de betaling geen Mitra Members klantenkaart is gescand of NAW-gegevens zijn doorgegeven.

Spaarpuntensaldo en spaarpunten verzilveren in vouchers

Het puntensaldo is zichtbaar op de kassabon, indien uw Mitra Members klantenkaart tijdens het betaalproces is gescand. De kassabon geeft het aantal gespaarde punten van de betreffende transactie en het nieuwe totale puntensaldo weer. Bij onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan, zal de administratie van Mitra doorslaggevend zijn. De opgebouwde spaarpunten zijn in geen geval overdraagbaar.

Zodra u 25 punten heeft gespaard ontvangt u een voucher waarmee u bij een eerstvolgende aankoop € 5,- korting krijgt, bij een minimale netto besteding (kassabedrag) van € 20,-. Deze beperking moet Mitra toepassen omdat de wetgever een korting van meer dan 25% op het aankoopbedrag niet toestaat. Het is tevens mogelijk om een veelvoud van 25 spaarpunten in te wisselen. Het minimale netto kassabedrag zal naar rato dan meelopen waarbij het uitgangspunt is dat er niet meer dan 25% korting wordt verstrekt. Verder zijn er geen beperkingen aan het inwisselen van spaarpunten dus de vouchers kunnen ook ingewisseld worden in combinatie met andere lopende acties.

De vouchers zijn 1 jaar geldig na de datum van uitgifte, zoals vermeld op de voucher. Deze vouchers  zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen alleen verzilverd worden in combinatie met de Mitra Members klantenkaart , waarop de voucher is verkregen. Zonder Mitra Members klantenkaart kan de voucher niet verzilverd worden.  

Indien een voucher is verlopen, vindt er geen teruggave plaats in contanten of in de vorm van spaarpunten. De voucher is inwisselbaar in alle Mitra drankenspeciaalzaken en online via www.mitra.nl.

Retourneren

Als u artikelen retourneert, wordt het aantal punten dat u bij die retourgenomen aankoop heeft gespaard in mindering gebracht op uw spaarpuntensaldo. U dient hiervoor de Mitra Members klantenkaart te tonen, dan wel uw NAW-gegevens te noemen.

Verantwoordelijk gebruik

U dient zelf zorg te dragen voor de Mitra Members klantenkaart en deze slechts gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en voor het doel waarvoor de Mitra Members klantenkaart is verstrekt.

U bent zelf verantwoordelijk voor al het gebruik van de Mitra Members klantenkaart vanaf het moment van ontvangst, op welke wijze dan ook. Vanaf dat moment ligt derhalve het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Mitra Members klantenkaart bij u. Het is niet toegestaan de Mitra Members klantenkaart te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden.

Het is niet toegestaan de Mitra Members klantenkaart te (doen) beschadigen, (doen) wijzigen of anderszins te (doen) gebruiken, anders dan door het geoorloofde gebruik conform deze algemene voorwaarden.

Het is voorts verboden de beveiligingsmaatregelen op de Mitra Members klantenkaart, waaronder begrepen de elektronische beveiligingsmaatregelen, te (doen) verveelvoudigen, (doen) openbaar maken, (doen) wijzigen, (doen) omzeilen of de werking daarvan anderszins te (doen) hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik van de Mitra Members klantenkaart. Het is evenzeer verboden gelegenheid te bieden tot een der bovenstaand genoemde handelingen.

Verlies, beschadiging of diefstal

Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Mitra Members klantenkaart kunt u gratis een nieuwe klantenkaart aanvragen in één van onze Mitra drankenspeciaalzaken. Uw oude klantenkaart wordt dan geblokkeerd, mits deze geregistreerd is. In geval van diefstal raden wij u aan daar direct melding van te maken bij een Mitra drankenspeciaalzaak bij u in de buurt of via mitramembers@mitra.nl.

Het is mogelijk uw reeds opgebouwde spaarpuntensaldo over te zetten op een nieuwe Mitra Members klantenkaart, mits u uw oude Mitra Members klantenkaart heeft geregistreerd via: https://www.mitra.nl/activeren.

Mitra behoudt zich bij twijfel het recht voor het spaarpuntensaldo niet over te zetten op de nieuwe klantenkaart, tenzij overtuigend tegenbewijs wordt aangereikt, bijvoorbeeld door middel van een geldig legitimatiebewijs, dat u als klantenkaarthouder de rechtmatige eigenaar van die spaarpunten bent.

Wijziging en beëindiging van spaarprogramma

Mitra is gerechtigd het spaarprogramma, de daarop betrekking hebbende aanwijzingen en voorwaarden, te allen tijde geheel of gedeeltelijk aanvullen, wijzigen en/of te beëindigen. Dat betekent simpelweg dat er nieuwe spaarprogramma’s ontwikkeld kunnen worden, toegespitst op de behoefte van klanten van Mitra, dan wel – indien bijvoorbeeld de behoefte daartoe niet meer bestaat – dat spaarprogramma’s komen te vervallen. Dit kan ook mede gevolgen hebben voor de waarde van spaarpunten en de wijze waarop spaarpunten verzilverd kunnen worden.

Mitra zal klantenkaarthouders hiervan tijdig op de hoogte brengen via de website (www.mitra.nl), de nieuwsbrief (indien de kaarthouder zich daarvoor heeft aangemeld) dan wel via de Mitra drankenspeciaalzaken. Mitra zal de klantenkaarthouder tenminste 6 maanden de gelegenheid geven de reeds gespaarde punten te verzilveren. Dit kan alleen als het spaarsaldo hoger is dan het op dat moment geldende minimale doelsaldo. Na ommekomst van genoemde termijn van 6 maanden komen de spaarpunten te vervallen.

Mitra heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het zorgdragen voor onderhoud, bescherming en functioneren van de technische mogelijkheden van Mitra Members klantenkaart. Mitra kan echter niet instaan voor het volledig foutloos en ononderbroken functioneren van de Mitra Members klantenkaart.
Mitra mag haar rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden aan een derde overdragen. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden geeft de klantenkaarthouder daarvoor bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming.  

Het gebruiksrecht op de Mitra Members klantenkaart eindigt in de volgende gevallen:

 1. de klantenkaarthouder levert de Mitra Members klantenkaart in;
 2. de klantenkaarthouder van een geregistreerde Mitra Members klantenkaart overlijdt;
 3. Mitra blokkeert op afstand een geregistreerde Mitra Members klantenkaart na melding van verlies of diefstal dan wel bij fraude of een redelijk vermoeden daarvan. In voorkomend geval kan de Mitra Members klantenkaart ook worden ingenomen;
 4. een defecte Mitra Members klantenkaart wordt ingenomen;
 5. beëindiging vanwege een richtlijn of aanwijzing van een autoriteit, zoals een toezichthouder;
 6. de klantenkaarthouder heeft schriftelijk aangegeven dat hij niet akkoord gaat met een wijziging van deze algemene voorwaarden;
 7. een zwaarwegend belang rechtvaardigt beëindiging van het gebruiksrecht;
 8. met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling indien de klantenkaarthouder zijn/haar verplichtingen niet nakomt;
 9. bij beëindiging van het spaarprogramma.

Aansprakelijkheid

Mitra en de deelnemende Mitra drankenspeciaalzaken aanvaarden geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies en/of diefstal van de Mitra Members klantenkaart, noch voor (onbevoegd) gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met Mitra Members klantenkaart.

Bij een vermoeden, dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag door de klantenkaarthouder en/of gebruiker, heeft Mitra het recht de voordelen die aan (het gebruik van) de Mitra Members klantenkaart verbonden zijn niet te verstrekken en de Mitra Members klantenkaart te blokkeren. In voorkomend geval kan Mitra de gespaarde punten laten vervallen, zonder dat de klantenkaarthouder recht heeft op enige compensatie.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Mitra kan deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Zodra Mitra inhoudelijke wijzigingen aanbrengt, zal Mitra u daarvan op de hoogte stellen door bijvoorbeeld  een melding als u onze website (www.mitra.nl)  bezoekt, via e-mail of zodra Mitra opnieuw uw toestemming vraagt.

Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen Mitra en de klantenkaarthouder wat betreft de Mitra Members klantenkaart en alle (rechts)handelingen die uit het gebruik van Mitra Members klantenkaart voortvloeien, deze algemene voorwaarden en iedere niet contractuele verplichting is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met deze algemene voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten tussen Mitra en een klantenkaarthouder die hiervan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Klantenservice

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Mitra Members klantenkaart, kom dan langs in één van onze Mitra drankenspeciaalzaken. Via onze vestigingspagina vindt u de contactgegevens van de Mitra drankenspeciaalzaak bij u in de buurt. 

U kunt ook contact opnemen met het servicekantoor van Mitra via onderstaande gegevens. 

Mitra Retail B.V
Zilverschoon 28
6922 GV Duiven
mitramembers@mitra.nl
088-5013111

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
U kunt ons natuurlijk altijd een e-mail sturen (mitramembers@mitra.nl), waarop wij dan uiterlijk binnen 5 werkdagen zullen antwoorden.

KvK 66710685 (Mitra Retail B.V.) 

versie 23 juni 2021

Voorwaarden afdrukken

 • gratis bezorgen vanaf € 75,-
 • gratis afhalen in één van onze 112 winkels
 • vandaag besteld op vrijdag in huis