Privacyverklaring

In deze Privacy verklaring beschrijft Mitra Retail B.V, hierna: “Mitra”, hoe zij als Verwerkingsverantwoordelijke met uw gegevens om gaat. Mitra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (www.mitra.nl) en Mitra Member app (hierna": de "app") en zorgt ervoor dat de (persoonlijke) gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Dat geldt ook voor de Persoonsgegevens die Mitra in de drankenspeciaalzaken verzamelt. Mitra zal deze gegevens gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen dan wel u zo relevant mogelijk te benaderen.

Wij vinden uw privacy belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke Persoonsgegevens Mitra verwerkt als u de app gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in de app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw Persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor u als gebruiker van de app gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Mitra is de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke Persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 
De app die de dienst levert, is gedownload via een App Store van derden (meestal Apple App Store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder(s). Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als u gebruik maakt van onze website gaat u niet alleen met onze privacyverklaring akkoord, maar ook met die van Google. Deze vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ Mitra zal uw (persoonlijke) gegevens in geen geval aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gedane bestellingen via mitra.nl dan wel de benodigde verwerkingen voor deelname aan het Mitra Member programma. De werknemers van Mitra en de eventueel door Mitra ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw (persoonlijke) gegevens te respecteren.
 

Geen verwerking van Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Mitra staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruik maken van haar diensten. Bij twijfel kan worden gevraagd naar een identiteitsbewijs. In het geval Mitra een overtreding constateert zal zij direct overgaan tot verwijdering van de Persoonsgegevens.

Wat is een Persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een Persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een Persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Mitra beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een Betrokkene te identificeren.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met u;
 3. wettelijke verplichting;
 4. gerechtvaardigd belang van Mitra of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere (niet limitatief): marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek, analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en juridische zaken.
Mitra onderscheid een 3-tal niveaus als het gaat om het verwerken van Persoonsgegevens en de manier waarop Mitra deze gegevens gebruiken. Hierna beschrijft Mitra welke gegevens wij van u vragen, in welke situatie en waar wij deze Persoonsgegevens voor gebruiken.

1. Mitra Nieuwsbrief

 • Om de Nieuwsbrief van Mitra te kunnen ontvangen vragen wij om uw naam en uw emailadres in te vullen. Op grond van wet- en regelgeving moet Mitra erop toe zien dat zij geen Nieuwsbrief verstuurd aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Daarom is het invullen van uw geboortedatum een verplicht veld bij de aanmelding op de Nieuwsbrief. Na het aanmelden op de Nieuwsbrief maken wij in onze database een nieuw account aan en ontvangt u de Nieuwsbrief. Uiteraard kunt u uw aanmelding op deze Nieuwsbrief ten alle tijden herzien via www.mitra.nl dan wel door op te link te klikken onderaan de ontvangen Nieuwsbrief.

2. ‘Mijn Mitra’ account voor het verwerken van bestellingen via www.mitra.nl

 • Als u een bestelling plaatst op www.mitra.nl is het vereist om een Mijn Mitra account te hebben dan wel aan te maken. Voor registratie en de verwerking van de bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, geboortedatum, afleveradres en betaalgegevens nodig. Tevens houden wij u op de hoogte van de verwerking van uw bestelling. Daarnaast heeft u de optie om interessevelden aan te vinken zodat wij onze communicatie naar u toe kunnen optimaliseren en voor u relevanter kunnen maken.
 • Als u via www.mitra.nl een Mijn Mitra account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een externe server (cloudoplossing). Mitra schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals een softwareleverancier). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw Persoonsgegevens Verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Bewerker voor Mitra en heeft Mitra de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden worden Verwerkt die genoemd staan in deze Privacyverklaring. Uw Persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen en worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Om het bestellen via de webshop op www.mitra.nl zo gemakkelijk mogelijk te laten zijn, slaat Mitra met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
 • Optioneel vragen wij uw toestemming om u per mail aanbiedingen te mogen doen zoals het versturen van de Mitra Nieuwsbrief. Op deze manier kan Mitra u op de hoogte houden en producten aanbevelen die uw interesse hebben. Indien u hier niet mee instemt zullen wij u alleen per mail benaderen voor aan de bestelling gerelateerde berichten zoals de orderbevestiging, de factuur of eventuele vragen over de bestelling en / of levering van de order.
 • Op basis van uw online en aankoopgedrag zullen wij u, indien u toestemming heeft gegeven dat wij u per mail mogen benaderen, ook relevante aanbiedingen doen per e-mail.

3. Deelname aan de Mitra Member klantenkaart

 • Optioneel heeft u de keuze om u aan te melden als Mitra Member. Mitra Members profiteren van diverse extra voordelen zoals het sparen van punten die u kunt verzilveren. Lees de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Mitra Member klantenkaart hier »
 • Voor deelname aan de klantenkaart vragen wij u om een Mijn Mitra account aan te maken waar wij uw persoonlijke Mitra Member card aan zullen koppelen.
 • Aanvullend op de onderwerpen genoemd onder 2 zullen wij, indien u in een van onze Mitra drankenspeciaalzaken uw Mitra Member klantenkaart laat scannen, ook de aankoophistorie opslaan. Op basis van uw aankoopgedrag en de door u opgegeven interesses zullen wij in onze e-mail aan u pogen relevante aanbiedingen te doen.
 • Mitra voegt informatie over uw aankopen toe aan beschikbare informatie over uw gebruik van online diensten van Mitra en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties.

4. De app

 • U kunt de app installeren, maar niet gebruiken zonder u te registreren. Eerst dan heeft u alle functionaliteiten tot uw beschikking, waaronder het doen van bestellingen, aanbiedingen, acties, productinformatie en actuele puntensaldo (zie ook randnummer 3 hiervoor). Om de app en diensten volledig te kunnen gebruiken, moet u een Mijn Mitra account hebben dan wel aanmaken zomede zich aan te melden als Mitra Member. 
 • Door u te registeren als gebruiker van de app is het mogelijk voor u toegang tot uw verzamelde gegevens te behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens wijzigen en een nieuw wachtwoord aanvragen en heeft u ook op andere mobile devices toegang tot uw gegevens.
 • Als u via de app een Mijn Mitra account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een externe server (cloudoplossing). Mitra schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals een softwareleverancier). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw Persoonsgegevens Verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Bewerker voor Mitra en heeft Mitra de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden worden Verwerkt die genoemd staan in deze Privacyverklaring. Uw Persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen en worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.
 • Mitra zomede de ontwikkelaar van de app gebruikt de gegevens die u verzamelt voor onderzoek. Dit zal altijd geanonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers (u dus).
 • Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.
 • De optionele informatie die u ons verstrekt, stellen ons in staat om beter vast te stellen hoe demografische groepen gebruik wensen te maken van de app. U bent dus niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar u helpt wel mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de app en informatieverstrekking aan zowel u als andere gebruikers.
 

5. Een vraag stellen

 • Wanneer u in een Mitra drankenspeciaalzaak een vraag stelt of een klacht indient of wanneer telefonisch of  per e-mail of per post contact opneemt met de Mitra klantenservice, kunnen wij uw contactgegevens vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht. We gebruiken deze Persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw  Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Mitra die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.
 

Het ontvangen van e-mails en notificaties

 
Tot slot kunnen wij onder andere per e-mail contact met u opnemen. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app en/of website zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken.
 

Bewaartermijn

Mitra bewaart uw Persoonsgegeven in  principe voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen dan een gerechtvaardigd belang zich daartegen verzet. Uitgangspunt is dat Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, tenzij er goede redenen zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Social media

Mitra is actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat Mitra persoonlijke informatie over u ontvangt (zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht). Mitra houdt zich aan de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de verschillende social media platforms. Mitra raadt u aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Mitra.

Beveiliging Persoonsgegevens

Mitra gaat uiterst zorgvuldig om met uw Persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens Mitra vastgelegd en aan wie wij uw Persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om uw Persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Voor het indienen van uw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice. U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Mitra zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd en uitvoering hebben gegeven aan uw verzoek.

Voor verdere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u een e-mailbericht sturen naar service@mitra.nl. De klantenservice van Mitra helpt u graag verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wenst te wijzigen. Indien er een wijziging plaatsvindt in onze privacyverklaring, zult u de meest recente informatie op onze website en in de app terug kunnen vinden. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren.

Versie: Juni 2021